رشته هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد در جمع رشته های دانشگاه اراک قرار گرفت