رزومه دکتر مرضیه السادات سجادی نژاد

نام و نام خانوادگی : مرضیه السادات سجادی نژاد

سال تولد : 1359

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

Mail msadat.sajadi60@gmail.com

Site

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

سوابق تحصیلی

كارشناسي

دانشگاه علامه طباطبايي

روانشناسي باليني

1382

كارشناسي ارشد

دانشگاه شيراز

روانشناسي باليني

1384

دكتري

دانشگاه اصفهان

روانشناسي

1391

تالیف

مقاله ها :

Mohammadi, N., Sajadinejad, M. S., Taghavi, M. R., & Ashjazadeh, N. (2008). Effects of cognitive-behavioral group therapy on recurrent headaches in Iranian culture. Psychological reports, 103(3), 893-898.

Psychological issuse in inflammatory bowel disease: an overviwe, Gastroenterology Research and Practice, 2012(volume 2012), Article ID:106502, 11 pages.

Ppersonality dimensions and type D personality in female patients with ulcerative colitis, Journal of Research in Medical Sciences, 2012; 17; 898-904.

The mediating role of psychological adjustment in predicting quality of life in Ulcerative Colitis, Journal of Research and Health, Social Development and Health Promotion Center, 4(4), winter 2014, 944-954.

مقاله«بررسي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري گروهي بر فراواني و ادراك ناخوشايندي عوامل تنيدگي زاي روزمره در بيماران مبتلا به سردردهاي عودكننده» چاپ شده در مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره 11، شماره 2، تابستان 1388

مقاله« ارزيابي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامة نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمون مدل ارتباطی شاخص توده بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان» چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا، دوره 3، شماره1، بهار 1386

مقاله « بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی و احساس ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران مبتلا به میگرن و سردرد تنشی» چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، دوره 14، شماره 4، زمستان 1387

مقاله « ارزیابی شاخص های روانسنجی پرسشنامه سنجش ناتوانی ناشی از سردرد» چاپ شده در مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دوره 9، شماره 1، بهار 1386

مقاله « رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و عزت نفس با اضطراب اجتماعی» چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال 2، شماره 5، بهار 1386

مقاله « بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» چاپ شده در مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند، دوره 17، شماره 4، زمستان 1389

مقاله كاربردهاي روانشناسي اجتماعي در تشخيص مجرمين توسط شاهدان عيني، چاپ شده در فصلنامه حقوقي گواه دانشگاه امام صادق، شماره 13، پاییز 1387

مقالهمقايسه اثربخشي مديريت استرس شناختي-رفتاري، آموزش خوش بيني و درمان طبي مرسوم در علائم روانشناختي، جسماني و شاخص­هاي ايمني شناختي بيماران مبتلا به کوليت اولسراتيو، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره هفتم، شماره اول، بهار 1392

مقايسه اثربخشي مديريت استرس شناختي-رفتاري، آموزش خوش بيني و درمان طبي مرسوم بر علائم جسمي، استرس ادراك شده، ادراك بيماري و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به كوليت اوسراتيو، مجله علمي-پ‍ژهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك، سال 18، شماره 10( پياپي 103)، در 1394، 40-54.

مقاله تجربيات مذهبي در آينه علوم اعصاب و شناختي: مروري بر تحقيقات انجام شده. مجموعه مقالات دومين كنگره بين المللي علوم انساني و اسلامي، 1394.

مقاله رابطه بين هوش معنوي و سبكهاي حل مسأله. مورد پذيرش نهايي سومين كنگره بين المللي علوم انساني و اسلامي، در دست چاپ.

مقاله بررسي تحولي هوش معنوي: از نوجواني تا سالمندي. فصلنامه روانشناسي مثبت، در دست چاپ.

مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها

The study of psychometric properties of Melbourne Decision Making Style Questionnaire، سومين کنفرانس بين المللي علوم شناختي، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1389.

مقاله «بررسی مکانیزم های فیزیولوژیک دخیل در رابطه مذهب و سلامتی» ، اولین همایش بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ، دانشگاه تهران، سال 1390.

مقاله « بررسی رابطه بین هوش معنوی، همدلی و سبکهای حل مسأله»، دومین کنگره روانشناسی اجتماعی، تهران، بهمن 1392.

مقاله « رابطه بین سبکهای حل مسأله و هوش معنوی در دانشجویان»، هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، اصفهان، اسفند 1392.

مقاله« بررسی رابطه بازیهای رایانه ای با افسردگی و پرخاشگری در دانش آموزان»، ششمین کنگره ملی خانواده پژوهی، تهران، اردیبهشت 1393.

مقاله« بررسي تأثير شبكه هاي اجتماعي مجازي( واتس اپ، وايبر، لاين و اينستاگرام) بر اعتماد اجتماعي، تعهد زناشويي و نگرش راجع به صميمت»، هفتمين کنگره ملی آسيب شناسي خانوده و دومين جشنواره ملي خانواده پژوهی، تهران، ارديبهشت 1395.

طرح های پژوهشی

بررسي تحولي هوش معنوي: از نوجواني تا سالمندي. با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه اراك. خاتمه يافته، 1395.

مقایسه سازگاری روانشناختي و تیپ شخصیتی دي در بيماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم و مقایسه اثربخشي آموزش مديريت استرس شناختی-رفتاری و آموزش خوش بینی بر سازگاری روانشناختي، شاخص هاي ايمني- شناختي و علایم جسماني آنها. با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران رياست جمهوري، خاتمه يافته، 1390.

رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي. با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه اراك. خاتمه يافته، 1394.

كنترل شناختي تمايل به رفتارهاي پر خطر در دوره نوجواني، با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه اراك، در حال اجرا.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمایی :

رابطه راهبردهاي نظم جويي شناختي – هيجاني و سبكهاي دلبستگي با نارضايتي از تصوير بدني. مرضيه سادات سجادي نژاد، مصطفي آدينه، 1394، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

رابطه بين سبكهاي حل تعارض و تاب آوري با فرسودگي شغلي در بين كاركنان دانشگاه اراك. مرضيه سادات سجادي نژاد، داوود تقوايي، مهديه دولت آبادي فراهاني، 1394، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

رابطه بين اختلال كم توجه- بيش فعالي با گرايش به رفتارهاي پر خطر و ويژگيهاي روانشناختي دانشجويان دانشگاههاي شهر اراك. مرضيه سادات سجادي نژاد، محبوبه مير احمدي، 1394، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

مقایسه بخشش و مؤلفه های آن(خود، دیگران و شرایط) در افراد افسرده، پرخاشگر و بهنجار، مرضيه سادات سجادي نژاد، ندا فردوسي، 1394، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

بررسي رابطه بین اعتیاد به تلفن همراه با بهزیستی روانشناختی و طرحواره های ناسازگار در بین دانشجویان، مرضيه سادات سجادي نژاد، پريسا مير احمدي، 1395، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

بررسي مقایسه ای امید به زندگی و سازگاری اجتماعی-عاطفی بین نابینایان و نیمه بینایان شهر اراک، مرضيه سادات سجادي نژاد، سميه رستگار، 1395، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

بررسي اثربخشی مشاوره تحصیلی به شیوه خودکنترل اسکینر بر بهبود مهارتها و عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در نیمسال دوم تحصیلی 95-94، مرضيه سادات سجادي نژاد، خديجه اسماعيل زاده، 1395، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره های هیجانی و درمان شناختی-رفتاری بر راهبردهای تنطیم هیجان، طرحواره های هیجانی و علائم اختلال استرس پس از سانحه، مرضيه سادات سجادي نژاد، تقي سهرابي، 1395، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

بررسي مقایسه عملکردهای شناختی معتادین تحت درمان دارویی با مصرف کنندگان مواد که تحت درمان نیستند و افراد عادی مرضيه سادات سجادي نژاد، داوود تقوايي، حسين اسماعيل تبار، 1395، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

مشاوره :

بررسي تاثیر ارزشیابی توصیفی در دوره ی ابتدایی بر میزان خلاقیت ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هشتم شهرستان خنداب در سال تحصیلی 95-94، مرضيه سادات سجادي نژاد، 1395، پايان نامه كارشناسي ارشد، معصومه عطايي، برنامه ريزي درسي دانشگاه اراك

سوابق تدریس، شغلی و اجرایی

مشاوره، مركز مشاوره دانشگاه شيراز، 1383

تدريس در دانشگاه پيام نور واحد محلات( از سال1386 تا 1389).

مشاوره، مركز مشاوره دانشگاه اصفهان، 1391-1390

مشاوره، مركز مشاوره دانشگاه اراك، 1393-1391

تدريس در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه اراك( از سال 1391 تا كنون)

مديريت مركز مشاوره دانشگاه اراك( از اسفند ماه 1392 تا كنون)