رزومه مهدیه شفیعی تبار

pic copy

نام و نام خانوادگی : مهدیه شفیعی تبار

سال تولد : 1360

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

Mail shafieetabar2005@yahoo.com

Site

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

سوابق تحصیلی

كارشناسي

دانشگاه تهران

روانشناسي باليني

1382

كارشناسي ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسي عمومی

1385

دكتري

دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسي عمومی

1392

تالیف

کتاب :

بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه

مقاله های علمی و پژوهشی :

مقاله " بررسی چگونگی شکل گیری خود عینی و فاعلی، چاپ شده در مجله علوم روانشناختی،1386

مقاله "تاثیر مشاهده فیلم های حادثه ای بر غلظت ایمونوگلوبین بزاق، چاپ شده در مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، 1386

مقاله " بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل شخصیتی در دانش آموزان"، چاپ شده در مجله علوم رفتاری، 1387

مقاله "مقایسه سبک یادگیری بازیکنان نخبه ورزشهای شناختی،حرکتی،ادراکی حرکتی" چاش شده در مجله پژوهش در علوم ورزشی، 1388

مقاله "افسردگی و طرد همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن"، چاپ شده در فصلنامه روانشناسان ایرانی، 1388

مقاله "رابطه حرمت خود جمعی و هویت ملی در دانشجویان"،چاپ شده در مجله روانشناسی کاربردی، 1389

مقاله" بررسی و مقایسه وضعیت اختلال اضطراب اجتماعی و کم رویی در معتادان"، چاپ شده در فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 1390

مقاله "اثربخشی مداخله آموزشی روانشناختی در ارتقای کیفیت زندگی و مولفه های آن در بیماران مبتلا به سرطان سینه"، چاپ شده در فصلنامه روانشناختی تحولی، 1392

Predicting academic achievement based on dimensions of time perspective among university students, BIOLOGICAL FORUM Volume 7(2):2015 (2015) 1-6.

مقالات ارائه شده درهمایش ها و کنفرانس ها :

مقاله "مقایسه سبکهای مقابله ورزشکاران دارای هوش هیجانی بالا و پایین"، کنگره بین المللی علم و فوتبال ایران، 2009

2- مقاله "پیش بینی عملکرد بازیکنان فوتبال با توجه به راهبردهای مقابله ای و جهت گیری هدف"، کنگره بین المللی علم و فوتبال ایران، 2009

3- مقاله" پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان براساس ابعاد چشم انداز زمانی"، سومین کنفرلنس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران، مرداد 1394.

4- مقاله" مقایسهعلایماختلالاتروانپزشکیوحرمتخوددردانشجویانچاقووزننرمال"، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، مهر 1394.

5- مقاله" بررسیرابطهراهبردهایتنظیمهیجانیوذهنآگاهیدردانشجویان"، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، مهر 1394.

6-مقاله " بررسیرابطهصفتذهنآگاهیباافسردگی،اضطرابواسترسدردانشجویان"، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، مهر 1394.

7-مقاله " رابطههوشمعنویواحساستنهاییبارضایتاززندگیدرسالمندانشهراراک"، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، بهمن 1394.

طرح های پژوهشی

رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي. با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه اراك. خاتمه يافته، 1394.

كنترل شناختي تمايل به رفتارهاي پر خطر در دوره نوجواني، با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه اراك، در حال اجرا.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمایی :

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی درافراد مبتلا به سردرد های میگرنی با افراد سالم. مریم عباسی، 1394، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

رابطه هوش معنوی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی در سالمندان شهراراک. مروارید قمشه، 1394، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

پیش بینی نشانه های اختلال شخصیت مرزی براساس ذهن آگاهی و راهبردهای مقابله ای، فاطمه کرد علی، 1394، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك.

سوابق تدریس دانشگاهی
تدريس در دانشكده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه اراك( از سال 1388 تا كنون)