رزومه دکتر محسن باقری

DrMBagheri

نام و نام خانوادگی : محسن باقری

سال تولد : 1358

شغل :

مرتبه علمی :

Mail mohsenbag@gmail.com

Site

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

سوابق تحصیلی
دکتری تکنولوژی آموزشی, دانشگاه پوترا مالزی(۲۰۱۳ - ۲۰۰۹).

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک (۱۳۸۶-۱۳۸۴)

کارشناسی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک(۱۳۸۴-۱۳۸۰).
سوابق اجرایی
کارشناس انجمن های علمی - دانشجوی دانشگاه اراک (86-87)
همکاری با رایزنی علمی جنوب شرق اسیا (2011-2012)

تالیف

مقاله ها :

باقری، محسن ( ۱۳۸۷). تاثیر یادگیری مبتنی بر پروژه در محیطی غنی شده از فناوری بر مهارتهای دانشجویان. کنفرانس فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. دانشگاه شهید چمران اهواز.

باقری، محسن (۱۳۸۷). ارزشیابی سیستم های آموزش مجازی. سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی. تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

باقری، محسن ( ۱۳۸۵). طرح مطلوب یادگیری الکترونیکی برای آموزش و پرورش ایران. همایش نقش تکنولوژی آموزشی در بهبود فرایند یاددهی- یادگیری، تربیت معلم، خرم آباد.

Bagheri, M., Zarifi, A.v., Wan Zah, W.A. (۲۰۱۵). Effect of project-based learning strategy on learning performance of students with different achievement levels, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, ۵(۵), ۲۵۵-۲۶۴

Bagheri, M., Hashemi Gheshlaghi, M., Joshaghan nezhad, F (۲۰۱۵). Effect of self-directed-learning process on multimedia competencies o educational technology students, World Journal on Educational Technology ۷(۱), ۲۲-۳۰

Bagheri, M., Wan Zah, Wan Zah, W. A, Chong, M. B. A., Daud, S. M. (۲۰۱۳). Project-based learning as a facilitator to promote students’ technology competencies. World Journal on Educational Technology ۵, ۲۰۷-۲۱۴

Bagheri, M., Wan Zah, Wan Zah, W. A, Chong, M. B. A., Daud, S. M. (۲۰۱۳). Effects of Project-based Learning Strategy on Self-directed Learning Skills of Educational Technology Students. Contemporary Educational Technology, ۴(۱), ۱۵-۲

Bagheri, M., Gerami, M., Khodabandelou, R., Wan Zah, W. A., & Seifi, M. (۲۰۰۹). Effects of project-based learning on student attitude toward their major. Paper Presented at the ۱ st International Conference of Educational Research (ICER). University Putra Malaysia

Khodabandelou, R., Shahhosseini, M., & Bagheri, M. (۲۰۰۹). Postgraduate students’ perception of barriers toward utilization of online learning in higher education. Paper Presented at the International Education Conference (INEC), USCI Uinversity, Malaysia

Gerami, M., Akbari, O., & Bagheri, M. (۲۰۰۹). Introducing Teacher Action Research ( TAR ) to Language Teachers: A New Movement in Language Pedagogy . Paper Presented at the ۱ st International Conference of Educational Research (ICER). University Putra Malaysia

2016- Effect of Webquest strategy on students self-regulation skills. bagheri M, Abdoli S, Khanmohammadi M. A paper presented in the eighth national conference of education. Tehran. Tarbiat Dabir University

2016- Effect of Webquest strategy on students self-regulation skills. Bagheri M, Hamzeie A, A paper presented in the tenth national conference Electronic Learning. Tehran. Information communication ministry

2015- Investigating the Relationship between Learning Styles and Students’ Performance in English Course. Faraji. M. N, Bagheri, M, Abassian J.R. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities Vol. 5, No. 9, September 2015, pp. 143-152

2015- Effect of project-based learning strategy on learning performance of students with different achievement levels Bagheri, M., Zarifi, A.v., Wan Zah, W.A., Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities , 264-255, (5)5.

2015-Compare and Investigate The Relationship between Tendency to E-Learning, Entrepreneurial Behavior and Academic Achievement among Postgraduate Students in Faculty of Humanities of Arak University. Bagheri. M, Hashemi Gheshlaghi, M. Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research Vol. 4 Issue 9, September 2015, ISSN 2278-0637, pp. 22-32.

2015-Effect of self-directed-learning process on multimedia competencies of educational technology students, World Journal on Educational Technology, Bagheri, M., Hashemi Gheshlaghi, M., Joshaghan nezhad, F 22-30,(1)7

طرح های پژوهشی

تولید و اعتباربخشی چندرسانه ای و شبیه ساز آموزش عکاسی- دانشگاه اراک- ۱۳۹۴-۱۳۹۳

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری، مهارتهای یادگیری خودراهبری و عملکرد زبان انگلیسی دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق تدریس دانشگاهی

از سال ۱۳۸۷ تا کنون

کارشناسی:

تدریس دروس: کاربرد کامپیوتر در آموزش، مقدمات کامپیوتر، آشنایی با مراکز مواد آموزشی، آموزش مبتنی بر سیستم ها، روش ها و فنون تدریس، کارورزی و پروژه های گروهی،

کارشناسی ارشد:

تدریس دروس

  • طراحی آموزشی
  • طراحی مراکز یادگیری
  • تکنولوژی آموزشی پیشرفته
  • آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته

اصول برنامه ریزی آموزشی